Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България

^   Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България:
 

България ще гарантира, че към момента на присъединяване няма да съществуват разпоредби в нейното вътрешно законодателство, които да противоречат на Регламент 1612/68/ЕИО, различни от Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България тези, разрешени либо изисквани по силата на Контракта за присъединяване.

 

Съгласно Конституцията на Р България /чл. 5/ международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Това ще важи и за бъдещия Контракт за присъединяване към ЕС. В този смисъл Регламент 1612/68/ЕИО Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България ще стане незабавно част от българското законодателство след присъединяването. Но дори и на настоящия етап България е създала необходимата законова рамка за прилагане на изискванията на Регламент 1612/68 както следва:

 

 

-          Правото на наемане на работа по трудов контракт;

-          Размяна на молби и предложения за работа без каквато и да е дискриминация;

-          Неприлагане Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България на разпоредби, недопускащи гражданите на държава-членка до предлаганата работа либо ограничаващи по брой либо процент наемането на чужди граждани в предприятията;

-          Регистрация в службите по заетостта и ползване на Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България същите услуги там като българските граждани, търсещи работа, и т. н.

 

Към момента всички чужди граждани, които желаят да упражняват заетост по трудов контракт на територията на Република България, се нуждаят от разрешение за Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България работа. От този разрешителен режим са изключени чужденците с право на повсевременно пребиваване в Република България и с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище либо признат статут Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България на бежанец. Дори на този етап, когато граждани на държава-членка пребивават на територията на страната без прекъсване през последните 5 години за тях няма да се нуждаят от разрешение за работа Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България. След присъединяване към ЕС на работниците мигранти ще бъдат издаване разрешения за пребиваване до 5 години и те няма да се нуждаят от разрешения за работа.

 

Мерките за достъп до пазара на труда, които България Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България ще прилага към гражданите на настоящи и нови държави-членки, ще бъдат в пълно съответствие с мерките, които съответната настояща либо нова държава-членка прилага към гражданите на България до момента на Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България присъединяване на България към ЕС и по време на преходния период. Обаче,граждани на настояща либо нова държава-членка, които легално работят в България към датата на присъединяване, също както Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България и български граждани, легално работещи в настояща либо нова държава-членка към датата на присъединяване ще имат незабавно правото на равно третиране, без да са необходими разрешения за работа и за таях ще се Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България прилага Регламент 1408/71.

 
В случай, че през преходния период някоя от страните членки престане да прилага разрешителен режим към България, България също няма да изисква разрешения за работа за гражданите на тази Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България страна, като за това ще сключи с нея съответен двустранен контракт.
 

Законът за насърчаване на заетостта /чл. 18/ предвижда, че след сключване на съответен международен контракт, по който Република България е страна Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България да се предоставят правата и задълженията равни на тези на българските граждани, интенсивно търсещи работа включително регистрирането в Бюрата по труда и получаването на същите помощи, като тези за български граждани.

 

Р България Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България е наясно със ситуацията по време на преходния период /когато на България ще и бъде позволено да прилага разрешения за работа на граждани на ЕС от настоящи държави-членки, които Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България прилагат същите мерки за български граждани/ и когато общите разпоредби на ЕС за свободно движение на работници /т.е. без разрешения за работа/. Доколкото Регламент 1612/68 няма да се прилага изцяло за български граждани през преходния Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България период България разглежда възможността да използва споменатата по-горе гъвкава законодателна рамка с оглед удовлетворяване желанието на една либо повече държави-членки на ЕС да дадат достъп до техните пазари на Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България труда по време на преходния период за български граждани, като осигури достъп до нейния пазар на труда за граждани на тези държави-членки.

 

Има разпоредби в Закона за насърчаване на заетостта Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България, позволяващи директното прилагане на Регламент 1612/68 в тази област към момента на фактическото присъединяване на България към ЕС: относно отпадане на разрешителния режим и придобиване на равни права при кандидатстване и наемане на Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България работа, както и достъп до регистрация в териториалните подразделения на Агенцията по заетостта за ползване на всички предлагани там услуги: информация, консултиране, посредничество за наемане на работа и др.

 

Чл. 70, ал Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България. 3 на ЗНЗ говори, че след сключване на съответен международен контракт (двустранен либо многостранен), страна по който е Република България, граждани на определени страни могат да бъдат освободени от разрешителен режим за работа Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България. В този смисъл законодателството на Република България позволява във всеки един момент преди и след присъединяването на страната ни към ЕС (по време на преходния период, предложен от ЕС) договаряне за отпадане на разрешителния Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България режим за граждани на държави от ЕС. Самият контракт за присъединяване ще е също такъв международен контракт.

 

 

По отношение на Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България всички условия на заетост и работа и по-конкретно относно:

 

-          Заплащане, освобождаване от работа и в случай на безработица – възстановяване либо повторна заетост;

-          Еднакви социални и данъчни облекчения като българските Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България граждани;

-          Достъп до професионални училища и центрове за преквалификация;

-          Равно третиране по отношение на членуване в синдикати;

-          Право на роль в представителни организации на работниците в предприятията;

-          Жилье, включително собственост върху жилището, ако Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България е нужно и др.

 

Конституцията и законите на Р България изхождат от принципа на недискриминация, както е закрепен в чл. 6 на Конституцията. Признатите в законодателството права не се отнасят до обособени групи Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България по някакъв признак, а до всички граждани, намиращи се под юрисдикцията на държавата. Това означава, че в българското законодателство се признават индивидуални права и свободи на всички лица, без никакви Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България ограничения, основани на народност, етническа принадлежност, раса, пол, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение либо имуществено състояние

 

Законът за насърчаване на заетостта /чл. 2/ говори: “При осъществяването на правата и задълженията по Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България този закон не се допуска пряка либо непряка дискриминация, привилегии либо ограничения, основани на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на на психическом уровне и на физическом уровне увреждания”.

 

Легитимно наетите чужди граждани в Република България имат равни права Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България с българските граждани по отношение на условия на труд, заплащане, освобождаване и др.

 

В Закона за насърчаване на заетостта има разпоредби, позволяващи директното прилагане на Регламент 1612/68 към момента на фактическото присъединяване на България към ЕС Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България: относно отпадане на разрешителния режим и придобиване на равни права при кандидатстване и наемане на работа, както и достъп до регистрация в териториалните подразделения на Агенцията по заетостта за ползване на всички Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България предлагани там услуги: информация, консултиране, посредничество за наемане на работа и др.

 

Чуждестранните работници имат еднакви данъчни задължения и социални достоинства на работното си място с тези на българските работници. България е Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България наясно, че понятието “социални достоинства” в чл. 7 /2/ на Регламент 1612/68 е много по-широко и се отнася до “всички достоинства, свързани либо не с трудовия контракт, които обикновено се предоставят на местните работници Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България предимно поради техния обективен статут на работници либо по силата на тяхното пребиваване и чието разпростиране върху работници от други държави-членки ще облекчи движението им в рамките на Общността.”

 

Трудовите Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България и социално-осигурителните дела на чужденци, наети на територията на страната от местни работодатели, се уреждат по условията на българското трудово и осигурително законодателство.

 

Към момента чужденците могат да бъдат регистрирани в териториалните Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България подразделения на Агенцията по заетостта /АЗ/, ако са с право на повсевременно пребиваване в Република България либо с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище либо Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България признат статут на бежанец.

 

При определени със закон условия чужденците могат да придобиват право на ползване, право на строеж и други вещни права. Няма да има ограничения по отношение на горните права след Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България присъединяване.

 

Българското законодателство предвижда правни възможности за чужденци да създават сдружения с нестопанска цел като асоциации, фондации, съюзи, клубове и др. с цел подържане на социалната интеграция, личностното развитие, човешките права, околната Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България среда, развитието на духовните ценности, образованието, културата и гражданското общество.

 

По отношение на правото на образование и обучение българското законодателство дава възможности за образование и обучение на чужди граждани в български училища в страната Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България и чужбина.

 

Законът за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ регламентира чужденците с разрешение за повсевременно пребиваване в Р България либо с приравнени на техните права чрез предоставено им право на убежище Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България либо признат статут бежанец, с право на работа съгласно действащите нормативни актове, както и в случаите, предвидени в международен контракт, страна по който е Р България да се ползват с правата и Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България задълженията на българските граждани, търсещи интенсивно работа. На базата на този нов текст гражданите на страна-членка/страни-членки на ЕС ще имат тези права след подписването на съответен двустранен/многостранен контракт.

 

 

-          Членовете на семейството на работник-мигрант, който е гражданин на държава-членка и който е нает на територията на друга държава-членка Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България имат правото да се установят с него;

-          Съгласно Закона за чужденците в Р България членове на семейството са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак. В същия закон Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България чл. 24 посочва, че разрешение за продължително пребиваване могат да получат също чужди граждани, които са пенсионно осигурени и имат осигурено жилье, издръжка, задължителни застраховки и осигуряване съгласно законодателството на Република България;

-          За тази Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България цел работникът-мигрант трябва да има жилье за семейството си, което да се счита нормално за местните работници;

-          Членовете на семейството имат правото да започнат работа по трудово правоотношение Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България;

-          Децата на гражданин на държава-членка имат достъп до общо образование, професионално обучение и др.

 

Съгласно разпоредбите на българското законодателство семействата на работниците-мигранти имат право на продължително пребиваване в Р България Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България за срока на пребиваване на работника. Това право бе въведено с измененията от м. април т.г. на Закона за чужденците в Република България. Нова Наредба за условията и реда за издаване Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Р България бе приета на 04.04.2002 г. и ще влезе в сила две месеца след обнародването й в Държавен вестник. Тя предвижда членовете на семействата Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България на работници от държавите-членки имат право на достъп до пазара на труда.

 

При определени със закон условия чужденците могат да придобиват право на ползване, право на строеж и други вещни Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България права.

 

По отношение правото на обучение и образование българската нормативна уредба предвижда възможности за обучение на чужденци в български училища в страната и чужбина (безплатно – за чужди граждани с разрешено повсевременно Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България пребиваване; чужди граждани, приети по актове на Министерския съвет, и чужди граждани по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден; либо срещу заплащане – за всички останали чужденци).

 

Нормативно е уреден приемът за студенти във Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България висшите училища на Р България на чужденци с разрешено повсевременно пребиваване. Приемането на чужденци за докторанти и специализанти се извършва по силата на междуправителствени спогодби за образователен, научен и Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България културен обмен, в които се обусловят условията и редът за кандидатстване и обучение.

 

 

Няма законови пречки за осъществяването на сътрудничество Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България меж Република България и страните-членки либо меж България и Комисията в областта на изследване на трудовата заетост либо безработица, както и за периодичен обмен на информация, вкл. за условията на животик Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България и труд либо за състоянието на пазара на труда.

 

Към Агенцията по заетостта съществуват обособени звена, както за анализи и прогнози на пазара на труда, така и за миграция и европейска Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България интеграция. Предвиден е разделен член (чл. 68) в Закона за насърчаване на заетостта, според който Агенцията по заетостта следва да осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави, които отговарят за наемането на работа на чужденци Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България, като се обменя информация относно:

 

-          националното трудово законодателство и законодателството за наемане на работа на чужденци;

-          наетите български граждани на територията на съответната държава и наетите граждани на съответната Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България държава на територията на Република България;

-          установените нарушения на условията и реда за наемане на работа;

-          установените случаи на нелегально извършване на трудова дейност на българи на територията на съответната държава и на Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България граждани на съответната държава на територията на Република България.

 

 

Република България е готова и към днешна дата Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България да започне прилагането на такъв механизъм за посредничество чрез Агенцията по заетостта и нейните 130 подразделения в страната, но затова са необходими съответните договорености със страна/страни-членки. Както споменахме по-горе, законодателството на Р България Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България позволява при сключване на международен двустранен либо многостранен контракт да отпадне всякакъв разрешителен режим и работниците от държавата – страна по контракта, да се ползват от правата и задълженията, които имат българските граждани Относно Регламент 1612/68/ЕИО и вътрешното законодателство на Р България.

 

По прилагането на останалите дялове на Част II, както и по Части III и IV от Регламент 1612/68/ЕИО, които са предимно от структурно естество, българското законодателство не би създало пречки.

 


otnoshenie-k-smerti-i-fizicheskomu-telu.html
otnoshenie-k-trudu-i-vibor-professii.html
otnoshenie-k-vojne-nemeckogo-obshestva.html